Poszukiwany TRENER dla MAŚLIC

13.02.2009 – Wrocławski Szkolny Związek Sportowy działając na zlecenie Gminy Wrocław rozpoczyna nabór osób , które pracować będą w okresie od 25.03.2009 do 31.11.2009 jako „ Trenerzy Osiedlowi „ na wytypowanych boiskach i terenach zielonych Wrocławia. Dotyczy to również naszego osiedla.

Osoba, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostanie zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia powinna być :

 • osobą pełnoletnią
 • posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • wykształcenie pedagogiczne oraz uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu będą dodatkowymi atutami

Kandydat powinien być nastawiony na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności gdyż w okresie trwania umowy zobowiązany będzie oprócz przepracowania 18 godzin tygodniowo na boisku lub innym terenie z dziećmi i młodzieżą, także do udziału w kursach podnoszących umiejętności pedagogiczne i organizacyjne. Przewidujemy przeprowadzenie m.in. kursu dla wychowawców kolonii, kursów sędziowania i organizacji zawodów w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu i inne. Zajęcia te będą obowiązkowe i razem z pracami organizacyjnymi związanymi z realizacją Programu w ramach umowy przewidujemy przeznaczenie na nie czterech godzin dodatkowo w tygodniu.

Ofertę swoją kierujemy zwłaszcza do bezrobotnych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne.

Do dnia 28.02.2009 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy o dostarczenie następujących dokumentów :

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu ( uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne )
 • pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera ulicznego , w tym propozycję konkretnej lokalizacji boiska na którym realizowany byłby Program i form pracy oraz dyscyplin sportowo – rekreacyjnych możliwych do realizacji na nim.

Dokumenty prosimy dostarczać osobiście, pocztą lub e-mailem na adres Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.
Wytypowane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Programu TRENER OSIEDLOWY działającą przy WSZS do dnia 10.03.2009 r.

Pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 071 367 33 15,0-602 304 950 lub e-mail b.zawisza@szs.pl. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor Programu Trener Osiedlowy Bogusław Zawisza.

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy informuje, że jest kontynuatorem programu Gminy Wrocław na „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych z Trenerem Osiedlowym dla dzieci i młodzieży na terenie Wrocławia w latach 2009-2011”

Głównymi celami Programu są :

 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych
 3. zwiększenie samorządności młodzieży
 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 5. współorganizacja przez uczestników Programu :
  WROCŁAWSKIEJ OLIMPIADY OSIEDLOWEJ
  LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM

Organizatorzy założyli, że od marca do grudnia 2009 roku na wytypowanych 47 boiskach na terenie Wrocławia pracować będzie 47 „ trenerów osiedlowych „ w wymiarze 18 godzin tygodniowo ( zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedziele ). Zajęcia odbywałyby się także w okresie wakacji letnich.

Głównymi zadaniami trenera osiedlowego będą :

 1. organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
 2. organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerów osiedlowych
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
 4. organizacja zajęć rekreacyjno – turystycznych, wycieczek, rajdów
 5. organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań „ prawdziwego kibica „
 6. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
 7. kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
 9. organizacja wspólnie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROCŁAWSKIEJ OLIMPIADY OSIEDLOWEJ – imprezy sportowo – rekreacyjnej kończącej program w 2009 roku

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza