Projekt zagospodarowania rejonu ul. Maślickiej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Pilczyckiej i Maślickiej w obrębie Pilczyce we Wrocławiu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr LVI/3324/06 z dnia 5 października 2006 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Pilczyckiej i Maślickiej w obrębie Pilczyce we Wrocławiu, obejmującego obszar ograniczony rzeką Ślęzą, ulicami Pilczycką i Maślicką, odcinkiem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, granicą ogrodow działkowych; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 kwietnia 2009 roku do 30 kwietnia 2009 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 302 od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, w sali nr 204 o godz. 1530.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, ktorej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 14 maja 2009 roku.

Z up. Prezydenta Wrocławia

Wiceprezydent Wrocławia

Adam Grehl

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza